Adatvédelmi nyilatkozat

A www.brillbird.hu honlapon a Felhasználó által a regisztráció, képfeltöltés és a honlap használata során egyéb módon megadott adatok kezelője a BrillBird Europe Kft. (továbbiakban Adatkezelő)
 

Felhasználó az űrlapok kitöltésével, illetve tartalmak feltöltésével kifejezett hozzájárulását adja, hogy azokat az Adatkezelő jelen szabályzatban meghatározott módon tárolja és felhasználja.


Felhasználó felelős az általa megadott adatok, a feltöltött tartalom jogszabályoknak megfelelőségéért, a szerzői jogok betartásáért. Adatkezelő a Felhasználó által feltöltött tartalmakért nem tehető felelőssé.


Adatkezelő a Felhasználó által megadott adatokat a www.brillbird.hu honlap és a kapcsolódó Facebook oldalak működtetéséhez, Felhasználó népszerűsítéséhez, valamint saját marketing céljaira (pl. hírlevél küldés) használhatja fel.


Adatkezelő a Felhasználó adatait harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha az a szolgáltatások teljesítésekor Adatkezelő alvállalkozójaként működik együtt.


Felhasználó az általa megadott adatok eltávolítását az office@brillbird.hu email címen kérheti. Hírlevél esetében lehetőség van a hírlevélről történő leiratkozásra, az annak végén található "Leiratkozom" linkre kattintással.

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 A Brillbird Europe Kft. (székhely: H-1066 , Budapest Ó utca 46.; Telefonszám: Tel: +36/30-462-2236 E-mail: rendeles@brillbird.hu ) a www.brillbird.hu website-on futó hűségprogramja és nyerményjátéka működtetése céljából a résztvevők törzs- és ponttranzakciós adatait az adatvédelemre vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályi előírások betartásával kezeli és dolgozza fel.

 

A nyereményjátékban való részvétel feltétele az önkéntes regisztráció. A regisztrációval hozzájárul, hogy a regisztrációnál megadott adatait a Brillbird Europe Kft. adatkezelőként, a jelen Adatkezelési szabályzat 4. pontjában megjelölt célból kezeljék.

 

A Brillbird Europe Kft. a fent felsorolt vállalatai a személyes adatokat bizalmasan kezelik, és megtesznek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelési alapelveik összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv);

1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;

1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);

 

Tekintettel arra, hogy az adatkezelő közvetlenül az érintettől veszi fel az adatot, azt az érintett által ismert és jóváhagyott célra használja, egy előre meghatározott időtartamon belül, az adatkezelés az érintettel (ügyféllel) való kapcsolattartás célját szolgálja, az adatok nem kerülnek ki az adatkezelő kezeléséből, és minderről az érintettet előzetesen megfelelően tájékoztatják, az adatkezelést az adatvédelmi nyilvántartásba nem kell bejelenteni.

 

Adatfeldolgozó

1. Az adatkezelés megnevezése:

 Az adatkezelés önkéntes, a Felhasználók hozzájárulásának határozott és tudatos, a jelen Adatkezelési szabályzatban található tájékoztatáson alapuló hozzájárulásával kezdeményezhető az Ajánlatkéréssel egyidejűleg. A brillbird.hu  oldalon történő regisztráció a Személyes Adatok (lásd definíció alább) kezeléséhez és feldolgozásához történő hozzájárulásnak minősül.

 

2. Az adatkezelés jogalapja:

 

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználók önkéntes hozzájárulása.

 

3. A kezelt adatok köre:

 

A Felhasználó a weboldalon megadhatja nevét, e-mail címét, nemét, címét, telefonszámát (a továbbiakban: “Személyes Adatok”). Az Adatkezelő az adatkezelés során úgy jár el, hogy ezen Személyes Adatokat a jelen Adatkezelési szabályzatban felsorolt, az Adatkezelő által meghatározott üzleti partnereken kívül harmadik személy tudomására nem hozza, nem továbbítja, nem is hozza nyilvánosságra.

 

4. Az adatkezelés célja:

 Az adatkezelés elsődleges célja a brillbird.hu weboldalon meghirdetett játékban kisorsolt nyeremények és a Felhasználók által beváltott ajándékok postázása.

Az adatkezelés másodlagos célja, hogy a weboldalon történt regisztráció során a Felhasználó által megadott Személyes adatokat, valamint a Felhasználó által gyűjtött pontok beváltásával keletkező adatokat a Brillbird Europe Kft. marketing célokra, közvetlen üzletszerzési célokra, valamint a célirányosabb vásárlói tájékoztatás elősegítése érdekében használják fel.

 

5. Az adatkezelés időtartama:

 Az adatkezelés időtartama az adatkezelési cél megvalósulásának időpontjáig, de legkésőbb 2019. május 10-ig tart.

 

6. Egyéb információk:

 Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó az Személyes Adatokat kizárólag digitális formában tárolja. A kezelt Személyes Adatokhoz az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó munkavállalói közül is csak a kezelt Személyes Adatokhoz kapcsolódó szolgáltatások teljesítésében résztvevő munkatársak férhetnek hozzá. A Személyes Adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó legalább a szakmában szokásos védelmi rendszert alkalmazza és gondoskodik annak rendszeres frissítéséről, bővítéséről, de ezen túl is mindent megtesz, ami az adott helyzetben elvárható annak érdekében, hogy a kezelt Személyes Adatokhoz illetéktelenek hozzá ne jussanak.

 

 

A Felhasználó bármikor felvilágosítást kérhet Személyes Adatai kezeléséről, és bármikor kérheti Személyes Adatainak helyesbítését vagy módosítását az Adatkezelőhöz címzett ajánlott és tértivevényes úton küldött levelében vagy elektronikus úton az adatkezelők alábbi elérhetőségein:

assistant@brillbird.hu

 

A Felhasználónak bármikor jogában áll személyes adatai kezelését indoklás nélkül megtagadni, illetve a regisztráció során tett hozzájáruló nyilatkozatait feltétel nélkül, ingyenesen visszavonni. Az egyes Adatkezelőknél az alábbi elérhetőségeken, online tud leiratkozni, valamint hozzájáruló nyilatkozatát visszavonni:

assistant@brillbird.hu

A játék ideje alatti adatkezelés megszüntetése azt jelenti, hogy a regisztrált személy adatai törlésre kerülnek valamennyi adatkezelőnél és adatfeldolgozónál, így a nyereményjáték sorsolási adatbázisába sem kerülhet be, és így nem nyerhet.

 

Az Adatkezelő a kezelt Adatot törli, illetve az Adatfeldolgozóval törölteti, ha

- kezelése jogellenes;

- a Felhasználó kéri;

- az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható;

- az adatkezelés célja megszűnt;

- azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

Az Adatkezelő az esetleges helyesbítésről, vagy törlésről az érintettet Felhasználót haladéktalanul értesíti.

 Amennyiben a Felhasználó az adatkezelést jogellenesnek tartja, úgy a jogainak érvényesítése iránt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: H-1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), valamint a bírósághoz fordulhat.

Vannak olyan Külső szolgáltatók, amelyekkel Adatkezelő sem áll szerződéses jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is a Honlaphoz / Szolgáltatásokhoz – akár a Felhasználó közreműködése (pl. egyéni fiókjának a Szolgáltatáshoz kapcsolása) által, akár anélkül –hozzáférnek, és ez által a Felhasználókról vagy a Szolgáltatások honlapjain folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként – önállóan vagy más, e Külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Ilyen Külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: FacebookIreland Inc.,Google LLC, Instagram LLC., Pinterest Ltd., Infogram Software Inc, PayPalHoldings Inc., Playbuzz Ltd., Twitter International Company., Viber Media LLC, Vimeo Ltd., Yahoo! EMEA Ltd., YouTube LLC.
E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

Budapest, 2015.október 28.