Általános Szerződési Feltételek

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1. A Brillbird Europe Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozza a www.brillbird.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) nyújtott szolgáltatással, termékértékesítéssel (a továbbiakban: webáruház) és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vagy lépni kívánó személy (a továbbiakban: Vásárló) jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Honlapon nyújtott webáruház szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket. A Honlapon keresztül a Szolgáltató elsődlegesen professzionális felhasználásra – jellemzően nem fogyasztónak minősülő vásárlóknak – szánt műköröm alapanyagok és kellékek (a továbbiakban: Termék) kiskereskedelmi értékesítését végzi, valamint csomagküldő, internet alapú elektronikus kereskedelmet folytat. A Szolgáltató és a Vásárló adásvételi szerződést kötnek az Termékre vonatkozóan. A megkötött szerződés a Vásárló személyétől függően fogyasztói szerződésnek minősülhet.

1.2. A Szolgáltató adatai:

 • Cégnév: Brillbird Europe Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Cégjegyzék szám: 01-09-953061
 • Székhely: 1066 Budapest, Ó u. 46. 1/1.
 • Adószám: 23102426-4-42
 • Bankszámlaszám: 10700385-66180515-51100005
 • Vásárlói kapcsolattartási telefonszám: +36-30-462-2236
 • Általános Vásárló kapcsolattartási e-mail cím: info@brillbird.hu
 • Tárhely szolgáltató: Jacobs Global Kft.

1.3. Értelmező rendelkezések:

 • a) fogyasztó: a Vásárló, amennyiben szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy;
 • b) vállalkozás: a Vásárló, amennyiben a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy;
 • c) jogszabály: a mindenkori hatályos magyar jogszabályok.

1.4. A Honlapon a megvásárolható Termékre vonatkozóan közölt információk vásárlásra felhívásnak minősülnek. A Vásárló a Honlap használatával – ide értve az offline módban történő használatot is – tudomásul veszi a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, a regisztráció (4.1.) és a megrendelés (4.3.) leadásával pedig a Vásárló megerősíti azt, hogy a szerződéskötés előtt megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta jelen ÁSZF tartalmát.

1.5. A jelen ÁSZF, a Honlapon elérhető információk, valamint a Vásárló által leadott megrendelés és annak a Szolgáltató által történt visszaigazolása, együttesen és kizárólagosan magukban foglalják a Szolgáltató és Vásárló közötti szerződés teljes tartalmát. A Szolgáltató és a Vásárló között létrejött szerződés nyelve magyar. A szerződés írásbeli szerződésnek minősül, azt a Szolgáltató iktatja, így az utólag hozzáférhető és megtekinthető. A Vásárló a saját felhasználói fiókján keresztül a korábbi megrendeléseit megtekintheti, a teljesített megrendeléseiről kiállított számlát a Vásárló papír formátumban, illetve a vásárlás során használt email címére küldött elektronikus levélben kapja meg.

1.6. A Szolgáltató semmilyen külön nevesített, harmadik személy által közzétett magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1.7. A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatók nyújtják, illetve a Vásárló további segítséget kaphat a Szolgáltató Honlapon közzétett telefonszámán, munkanapokon 8.00-16.00 óra között. Jelen ÁSZF rendelkezéseit, illetve a Honlapon elérhető tájékoztatókat és egyéb információkat együttesen, egymásra tekintettel kell értelmezni. Amennyiben a jelen ÁSZF és a Honlapon elérhető tájékoztatók és egyéb információk tartalma eltér, úgy a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadók.

1.8. A Szolgáltató és a Vásárló jogviszonyára különösen, de nem kizárólagosan az alábbi jogszabályok az irányadók:

 • 2013. évi V. törvény, a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2001. évi CVIII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • 2003. évi C. törvény, az elektronikus hírközlésről;
 • 2008. évi XLVII. törvény, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2008. évi XLVIII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól;
 • 2011. évi CXII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679. sz. rendelete, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR);
 • 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelve, a fogyasztók jogairól;
 • 16/2011. sz. vélemény, a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról.

2. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

2.1. A Vásárló a Honlapot a saját kockázatára használja. A Szolgáltató a szerződésszegésért való felelősségen túlmenően nem vállal felelősséget a használat során bármely okból bekövetkező vagyoni és nem vagyoni kárért. A Szolgáltató nem felel a Vásárló által tanúsított magatartásért, valamint az általa közzétett, vagy közzétenni megkísérelt tartalmakért.

2.2. A Vásárló a Honlap használata során az általa megadott adatok valóságáért, pontosságáért és érvényességéért felelősséggel tartozik. A Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait és törvényes érdekeit vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. A Vásárló felel a saját és az érdekkörébe tartozó személyek magatartásáért különösen, de nem kizárólagosan a vásárlási folyamat és az Termék rendeltetésszerű használata körében. A Vásárló tudomással bír arról, hogy bizonyos tartalmakra, termékekre, szolgáltatásokra országonként eltérő jogszabályok vonatkozhatnak. A Szolgáltató nem felel azért, ha a Honlap használatával a Vásárló személyes joga, az állandó lakhelyének vagy tartózkodási helyének joga vagy egyéb, alkalmazandó jog szerint jogsértést valósít meg.

2.3. A Szolgáltató együttműködik az illetékes hatóságokkal a jogsértések felderítése céljából. A Vásárló által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

2.4. A Honlap és szolgáltatási oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket, bannereket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezet(het)nek. Ezen szolgáltatók tevékenységéért, az általuk üzemeltetett honlapok tartalmáért, adatkezelési és adatvédelmi gyakorlatáért a Szolgáltató nem felel.

2.5. Amennyiben a Vásárló a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére, vagy annak módosítására.

2.6. Amennyiben a Vásárló megsérti a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket, úgy a Szolgáltató – jogai és törvényes érdekei érvényesítése egyéb módjainak fenntartása mellett – jogosult figyelmeztetést küldeni a Vásárló részére, a Vásárló felhasználói fiókját felfüggeszteni vagy törölni, időlegesen vagy véglegesen megszüntetni a Honlaphoz való hozzáférését, megakadályozni a Vásárló IP címét használó eszközök Honlaphoz történő csatlakozását, megkeresni a Vásárló internetszolgáltatóját a Honlaphoz való hozzáférés blokkolása érdekében. A Vásárló tudomásul veszi, hogy jogsértése esetén a Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben meghatározott irányadó jogon túlmenően a Vásárló személyes joga vagy bármely egyéb, alkalmazható jog által biztosított igényérvényesítési lehetőséggel élhet.

2.7. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződésből fakadó jogait, illetve követeléseit egyoldalú intézkedésével (nyilatkozatával) másra átruházni. A Vásárló a továbbiakban is hivatkozhat azokra a kifogásokra, illetve beszámíthatja azokat az ellenköveteléseket, amelyek az átruházásról szóló értesítéskor már fennállt jogalapon a Szolgáltatóval szemben keletkeztek. A Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Vásárló nem jogosult a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződésből fakadó jogainak, illetve követeléseinek átruházására.

2.8. A Szolgáltató a távolsági kommunikációért díjat nem számít fel. A Vásárló internet szolgáltatója vagy bármely hatóság, szervezet által a Honlaphoz történő hozzáférés esetére felszámított díj, költség a Vásárlót terheli.

3. SZELLEMI ALKOTÁSHOZ FŰZŐDŐ JOGOK

3.1. A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szellemi alkotáshoz fűződő jog – különösen, de nem kizárólagosan szerzői jog vagy védjegyjog – oltalma alatt állnak/állhatnak. A Szolgáltató a jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak, ide értve különösen, de nem kizárólagosan bármely szerzői művet, grafikát, a www.brillbird.hu domainnevet és az ehhez tartozó aldomaineket, reklámfelületeket, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást.

3.2. A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magán- és/vagy üzleti célú felhasználás céljából kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A kifejezetten magáncélú felhasználáson, alkalmazáson túli felhasználáshoz – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye szükséges. Tilos a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi név vagy védjegy bármilyen célú használata, hasznosítása, kivéve, ha arra a jelen ÁSZF kifejezett felhatalmazást ad. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl a Honlapon található szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

3.3. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának részleges vagy teljes kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató előzetesen írásban engedélyt adott. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, törölni, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a jelen pontban meghatározott cselekménnyel kapcsolatban büntetőeljárás is indítható (2012. évi C. törvény, a Büntető Törvénykönyvről, 375.§).

3.4. A Vásárló által a Honlapon közzétett tartalmat úgy kell tekinteni, hogy arra vonatkozóan a Vásárló ingyenes, visszavonhatatlan, nem kizárólagos, területi és időbeli vagy egyéb korlátozás nélküli, korlátlan alkalommal gyakorolható, harmadik személynek átengedhető jogot adott a Szolgáltató részére, amely kiterjed a tartalom felhasználására, hasznosítására, átdolgozására, kép-vagy hangfelvételen történő rögzítésére, illetve adathordozóra történő másolására is.

4. A HONLAPON TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS

4.1. Regisztráció

4.1.1. A Honlapon történő vásárlás feltétele a Vásárló által jogszerűen, helyesen, önkéntesen megadott adatok felhasználásával történő, érvényes regisztráció. A regisztrációs felületen, következő adatokat szükséges megadni a Szolgáltató részére:

 • Teljes név (vezeték- és utónév)
 • E-mail cím
 • Jelszó (jelszó megerősítése)
 • Szállítási adatok (név, cím)

4.1.2. A Vásárlónak a regisztrációs felületen van lehetősége külön, kifejezett nyilatkozattal feliratkoznia Szolgáltató hírlevelére, kedvezményes ajánlataira.

4.1.3. A regisztráció elküldéséhez a Vásárlónak az ezen a felületen található jelölőnégyzet kipipálásával kifejezetten, magára nézve kötelezőnek el kell fogadnia jelen ÁSZF-et, az adatvédelmi rendelkezéseket tartalmazó felhasználási feltételeket.

4.1.4. A Vásárló jogosult a regisztrációját bármikor törölni a regisztraciotorlese@marilynails.hu e-mail címre a regisztrációs eljárása során alkalmazott e-mail címről küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató 5 munkanapon belül gondoskodik a regisztráció törléséről. A Vásárló felhasználói adatai a törléssel eltávolításra kerülnek a rendszerből, ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez vagy érvényesen létrejött szerződésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás (regisztráció törlése) után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

4.1.5. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért, valamint ezen adatok jogosulatlan személy által történt megszerzéséért és annak minden következményéért kizárólag a Vásárló a felelős. Amennyiben a Vásárló tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a jogosulatlan személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót. Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

4.1.6. Ha a Vásárló regisztrált a Honlapra, de elfelejtette jelszavát, akkor igénybe veheti a jelszó emlékeztető segítségét. Az „Elfelejtettem a jelszavamat” felületen a Vásárlónak meg kell adnia a regisztrálási eljárás során alkalmazott e-mail címet, melyre rendszerüzenet érkezik az új jelszavával.

4.2. Cookie (a továbbiakban: „süti”)

4.2.1. A Szolgáltató rögzíti, hogy a Honlapon „sütiket” használ.

4.2.2. A „süti” egy kisméretű egyedi szöveges információs fájl, amely abban az esetben kerül(het) a felhasználó számítógépre, amikor egy webhelyet látogat meg. A „sütik” sokféle funkcióval rendelkez(het)nek. Többek között információt gyűjtenek/gyűjthetnek, megjegyzik a felhasználó egyéni beállításait, felhasználásra kerülnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználó számára. A Vásárló tudomásul veszi, hogy, hogy az interneten elérhető honlapok (egyes) szolgáltatásai kifejezetten a „sütik” elfogadásától függnek, így a „sütik” tiltása esetén lehetséges, hogy a honlap nem vagy nem megfelelően működik.

A „sütik” jellemzően munkamenet „süti” (session cookie) vagy hirdetési és böngészést támogató „sütik” fajtákra tagozódnak. A munkamenet „süti” egy olyan típusa a „sütiknek”, ami már a legalapvetőbb böngészési folyamatok fenntartásához is szükséges. Ennek hiányában már az oldalról-oldalra átlépés folyamata sem nyomon követhető a honlap által. A hirdetési és böngészést támogató „sütik” olyan „sütik”, amelyek a felhasználó honlapon alkalmazott böngészési szokásait gyűjtik, ezzel lehetővé téve a célzott és testre szabott ajánlatok (keresési feltételek) felkínálását, illetve ezzel növelve a felhasználói élményt és eredményességet a böngészés folyamán. A Honlap munkamenet „sütivel” teszi lehetővé az egyes felkeresési lehetőségek működését, vagy a Vásárló számára a menükbe történő belépés lehetőségét stb. Hirdetési és böngészést támogató „sütijeivel” pedig a Vásárló szokásait vizsgálva igyekszik még hatékonyabbá tenni szolgáltatásait, illetve növelni a Honlap alkalmazásának felhasználói élményét.

4.2.3. Amennyiben a Vásárló által használt böngészőprogram lehetővé teszi, beállítható, hogy a Vásárló elfogadja-e a „sütiket” vagy sem. Ugyancsak a böngészőprogramban lévő beállításokkal lehet testre szabni azt, ha Vásárló értesítést kér arról, hogy a Honlap „sütit” kíván elhelyezni a böngészőjében és azt is, hogy a különböző típusú „sütik” meddig maradhatnak fenn, illetve törlődjenek-e a böngészőprogram bezárásakor.

4.2.4. A Honlap meglátogatásával a Vásárló tudomásul veszi, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a Honlapon tett Vásárlói látogatások során egy vagy több „sütit” küld a Vásárló számítógépére, amely(ek) révén böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezek a „sütik” a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a „sütiket” csak az egyes aloldalak látogatása esetén küldi meg a Szolgáltató a Vásárló számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tárolja.

A fentiek szerint elküldött „sütik” felhasználása a következőképpen történik: a külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen „sütik” segítségével tárolják, ha a Vásárló korábban már látogatást tett a Szolgáltató webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a Vásárlónak, akár külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. A Vásárló a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon (http://www.google.hu/privacy_ads.html) tilthatja le a Google „sütijeit”, illetve a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán (http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp) a külső szolgáltatók „sütijeit” is letilthatja.

4.3. Megrendelés

4.3.1. A Honlapon keresztül a Vásárló megrendelést adhat le a Honlapon eladásra meghirdetett Termékre. A Honlap tájékoztató jelleggel a vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelelő részletességgel tartalmazza a Termék jellemzőit. Aznapi rendelésnek minősül a munkanapokon, helyi idő szerint délelőtt 10.00 óráig leadott rendelés, másnapi rendelésnek minősül a munkanapokon, helyi idő szerint 10.00 óra után leadott rendelés.

4.3.2. A Vásárló a Termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen, vagy a Termékek tételes felsorolását (Termékek, Terméklista) tartalmazó oldalakon található „Kosárba” gombra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt Terméket és helyezheti a „Kosarába”. A Termék kiválasztása és „Kosárba” helyezése nem minősül a Termék lefoglalásának, kizárólag a megrendelési folyamat zárásával, a szerződés létrejöttével történik meg a vásárlás.

4.3.3. Az aktuális „Kosár” tartalmát – a kiválasztott Terméke(ke)t, darabszámot, és a Termék(ek) bruttó árát, a megrendelés végösszegét – a Vásárló a Honlapon ellenőrizheti és a vásárlási folyamat lezárásáig bármikor módosíthatja.

4.3.4. A megvásárolt Termék a GLS futárszolgálattal kerül kiszállításra, ezért a Vásárlónak meg kell adnia a szállítási adatokat. A Vásárlónak lehetősége van eltérő számlázási és szállítási adatokat használni a vásárlás során, amelyhez a „A számlázási információk (opcionális)” lehetőséget kell választania.

4.3.5. Az összesítő felületen a Vásárlónak lehetősége van ellenőrizni a megrendelését, így különösen az általa megadott adatokat, a megrendelni kívánt Terméket, annak bruttó árát, a megrendelés végösszegét, az általa választott fizetési és szállítási módot.

4.3.6. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egyoldalú üzleti döntése alapján, eseti jelleggel kereskedelmi akciókat folytasson. Ilyen esetben a „Kosár” oldalon a Vásárló az aktivált (elérhetővé tett) „Ajándékutalvány vagy Kuponkód” mezőbe történő beírással majd a „Beváltom” gombra kattintással kuponkódkedvezményt érvényesíthet, vagy ajándékutalványt válthat be. Vásárlónak az ellenőrző felületen továbbá lehetősége van megrendeléséhez Megjegyzést fűzni az erre biztosított felületen.

4.3.7. A vásárlási művelet érvényes befejezéséhez a Vásárlónak – a vonatkozó felületen található jelölőnégyzetek kipipálásával – kifejezetten el kell fogadnia magára nézve kötelezőnek az ÁSZF-et, valamint tudomásul kell vennie az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatót. Az oldal alján található „Befejezem, megrendelés elküldése” gombra kattintást követően a Vásárló véglegesen elküldi a megrendelését. Az így elküldött megrendelés a Vásárló részére fizetési kötelezettséget keletkeztet, amelyet a fizetés választott módja szerint köteles teljesíteni.

4.3.8. A Szolgáltató a Vásárló által elküldött megrendelés (amely szerződéskötési ajánlatnak minősül) megérkezését 48 (negyvennyolc) órán belül, ún. visszaigazoló elektronikus levél (e-mail) útján visszaigazolja a Vásárló részére, amelyben feltüntetésre kerül a Vásárló megrendelésének száma, a megrendelés dátuma, a Vásárló neve, adószáma (ha a Vásárló azt a megrendelés során megadta), a szállítási cím, a számlázási cím, a megrendelt Termék megnevezése és mennyisége, a Termék bruttó ára, a szállítás módja és költsége, a fizetendő végösszeg a Vásárló megrendeléshez csatolt megjegyzése. A visszaigazoló elektronikus levél (e-mail) mellékleteként a Szolgáltató megküldi a hatályos ÁSZF-et is. A visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának minősül, amelynek Vásárló részére történő megküldésével érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Vásárló között. Az így létrejött szerződés üzlethelyiségen kívül, elektronikus úton, távollévők között megkötött szerződésnek minősül. Az adásvételi szerződéssel a Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelt Terméket a Vásárló részére kiszállítja, azt birtokba adja és azon a Vásárló tulajdonjogot szerez, míg a Vásárló Vállalja, hogy a kiszállított Terméket átveszi és a megrendelés végösszegét (vételát+költségek és díjak, a Szolgáltató által kiállított számla szerint) megfizeti. Amennyiben a Szolgáltató a jelen pontban írott határidőn belül igazolhatóan nem küldi meg az adott rendelésre vonatkozó visszaigazoló elektronikus levelet (e-mail) a Vásárló részére, a szerződés nem jön létre, a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól és a feleknek egymással szemben követelésük semmilyen jogcímen nincs.

4.3.9. A Vásárló a "Rendeléseim" menüpont alatt ellenőrizheti – az általa megadott e-mail címéhez hozzárendelhető – korábbi megrendeléseit. Minden megrendelés egyedi megrendelés számmal azonosítható.

4.3.10. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a megrendeléskor az adatátvitel során bekövetkezett műszaki hibáért vagy a Vásárló tévedéséért. A Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibái javítására, akár a saját fiókjában (felhasználói adatok módosítása), akár a megrendelési felületen. Ha Vásárló rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 24 (huszonnégy) órán belül jeleznie kell a Szolgáltató felé. Amennyiben ilyen jelzéssel a Vásárló nem él, úgy tekintendő, hogy a visszaigazoló e-mail tartalma a Vásárló ügyleti szándékával mindenben megegyezik. Amennyiben a megrendelést a Szolgáltató nem/nem teljes egészében (valamely okból eredően nem egy kiszállíttatással) tudja teljesíteni, abban az esetben felveszi Vásárlóval a kapcsolatot és tájékoztatja a megrendelés várható teljesítéséről és a kiszállítás határidejéről.

4.4. A Termék vételára

4.4.1. A Honlapon megjelenített Termék vételára magyar forintban (Ft) van feltüntetve és a feltüntetett ár az általános forgalmi adót is tartalmazza.

4.4.2. A Termék mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Csomagolási költséget a Szolgáltató nem számít fel. Ellenkező megállapodás hiányában a Szolgáltató saját szabályai szerint, olyan csomagolással látja el a Terméket, hogy az biztosítsa a Termék épségét annak Vásárló által történő átvételéig.

4.4.3. A Szolgáltató a Vásárló részére számlát állít ki, amely tartalmazza a Vásárló által fizetendő teljes összeget, ide értve a szállítás díját is, amennyiben a Vásárló olyan szállítási módot választott, amelyért a Szolgáltató díjat számít fel. Ez utóbbi körülményről a Vásárló a szállítási mód kiválasztásakor a Honlapon kap tájékoztatást.

4.4.4. A Szolgáltató nem felel a Honlapon hibásan feltüntetett vételárért feltéve, hogy a hiba bárki számára felismerhető volt, vagy a megjelölt vételár nyilvánvalóan téves volt, vagy a megjelölt vételár a Termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális volt. Ilyen esetekben a szerződés a Szolgáltató és a Vásárló között nem jön létre, a Szolgáltató nem köteles a Terméket a Honlapon hibásan feltüntetett áron szolgáltatni. Ebben az esetben a Szolgáltató, a rendelés visszaigazolásában vagy azt követően, a szállítási határidőn belül felajánlja a Termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét. Amennyiben a Vásárló a Terméket a valós áron meg kívánja vásárolni, úgy erre vonatkozó megrendelést köteles leadni és – a megrendelés végösszegének a Honlapon keresztül, bankkártyával történő kifizetése esetén – a vételárat a 4.5.2. pont szerint megfizetni.

4.4.5. Kizárólag katalógus megrendelése esetén a szállítási költség a Vevőt terheli.

4.4.6. Előrendelhető Termék esetén a Termék ára tájékoztató jellegű, melytől a Termék végleges ára eltérhet. Az előrendelhető Termék végleges vételára azt követően kerül meghatározásra, hogy a Szállító készletnyilvántartásába bevételezésre került. A Szolgáltató a Termék árának változásáról a Vásárlót a Honlapon – ha a Vásárló a terméket előrendelte, úgy az előrendelés során használt e-mail címre küldött levélben – haladéktalanul tájékoztatja. Amennyiben az előrendelés során a Vásárló a Termék nem végleges vételárát megfizette, úgy a különbözet elszámolására és megfizetésére a végleges megrendelés leadásakor kerül sor. A Vásárló az előrendelt Termék végleges árának közlését követő 14 napon belül élhet az elállás jogával.

4.5. Fizetés

4.5.1. A Vásárló – amennyiben nem a 4.5.2. pontban írott, Honlapon keresztül, bankkártyával történő fizetést választja – a megrendelés végösszegét megfizetheti a Termék részére történő kiszállításakor, készpénzben vagy bankkártyával a futárszolgálat kézbesítést végző képviselőjénél.

4.5.2. A megrendelés végösszegének a Honlapon keresztül bankkártyával történő kifizetése esetén a „Fizetés bankkártyával” menüpont alatt a Vásárló átirányításra kerül a Szolgáltató bankszámláját vezető pénzintézet fizetési oldalára, amelyen teljesítheti a megrendelés végösszegének kifizetését. A Vásárlónak itt meg kell adnia a bankkártyáján/hitelkártyáján feltüntetett nevet, a bankkártya/hitelkártya számát, a bankkártya/hitelkártya 3 jegyű kódját (az aláíró sáv mellett található), a bankkártya/hitelkártya érvényességének hónapját és évét, a megrendelés végösszegét és a megrendelés számát a visszaigazoló elektronikus levélben feltüntetett adatok szerint. Amennyiben a fizetés sikertelen, úgy a Vásárló megrendelése a Szolgáltatóhoz nem érkezik be, így a kiválasztott Termékek nem minősülnek megrendeltnek, valamint a Vásárló megrendelése törlésre kerül.

4.6. A Termék kiszállítása

4.6.1. A Termék kiszállítása a Szállító által kiállított számlával, valamint a Termékre vonatkozó dokumentációval együtt a GLS futárszolgálattal történik. A GLS szolgáltatásával és tevékenységének szabályaival kapcsolatban bővebb tájékoztatást az alábbi oldalon találhat: https://gls-group.eu/HU/hu/home. A futárszolgálat saját rendszerének megfelelően, a csomag Szolgáltatótól való átvételét követően e-mailben értesítést küld a Vásárlónak, amely e-mailben található linkre kattintva a Vásárlónak lehetősége van a szállítási időpont módosítására, valamint a csomagszám alapján, a küldemény online történő követésére. Ha a Vásárló a megjelölt időpontban nem tartózkodik a megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a szállítási címen. Az értesítőn található szám segítségével a Vásárlónak lehetősége van a futárszolgálatnál új szállítási cím és időpont megadására, illetve egyeztetésére. A futárszolgálat további 1 alkalommal kísérli meg a megrendelt termékek kiszállítását. A futárszolgálat összesen kétszeri kézbesítést kísérel meg, azonban, ha a 2. kiszállítás is sikertelen – Vásárlónak felróható okból -, akkor a 3. kiszállítást a Szolgáltató csak akkor kísérli meg újból, ha a Vásárló a megrendelés, illetve az újabb szállítási költség ellenértékét átutalással vagy bankkártyával (4.5.2. pont) a Szolgáltató részére kifizette és a vételár a Szolgáltató számláján jóváírásra került. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy minden további kiszállíttatásért szállítási díjat számlázzon ki.

4.6.2. Ha Vásárló sérülést tapasztal a csomagoláson, az átvétel során, a küldeményt nem köteles átvenni, azt a Szállító részére visszaküldheti. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás, és a sérülés az Termék átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Amennyiben a csomagolás sérült volt és a Vásárló a küldeményt ennek ellenére átvette, úgy a csomagolás sérülésére a későbbiekben a Vásárló csak abban az esetben hivatkozhat, ha sérülés tényét a küldemény kézbesítésekor a futárnál írásban jelezte.

4.6.3. Szállítási díjak, költségek

Szállítási díjak (Magyarországi szállítási cím esetén):

 • 12.000,-Ft alatti rendelés esetén: 900 Ft
 • 12.000,-Ft feletti rendelés esetén: ingyenes

A Szállító Magyarország határain túlra (külföldre, vámszabad területre) megrendeléseket nem fogad el és kiszállítást nem vállal.

4.6.4. Szállítási határidő - A megrendelés feldolgozásának határideje 2 (két) munkanap (aznapi rendelésnek a munkanapokon legkésőbb délelőtt 10.00 óráig leadott és beérkezett rendelés minősül, az ezután beérkezett rendelések a következő munkanapon kerülnek feldolgozásra.). Szolgáltató – a Felek eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Vásárló rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. A szállítási határidő kezdő napja a megrendelést visszaigazoló elektronikus levél Vásárló részére történő elküldését követő munkanap, bankkártyás fizetés esetén a Vásárló bankkártyájának sikeres megterhelését követő munkanap.

4.6.5. A megrendelt Termék személyes átvételére a Szolgáltató nem biztosít lehetőséget. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az adott naptári napon rögzített, több megrendelést nem egy, hanem a megrendelések számának megfelelő csomagban juttassa el a Vásárló részére.

4.6.6. A Szolgáltató – az előrendelés során használt e-mail címre küldött levélben – haladéktalanul értesíti a Vásárlót, ha az előrendelt Termék várható kiszállításának határideje a Honlapon megadott időponthoz képest jelentősen módosul. Jelentős határidő módosulásnak az eredetileg közölt időponthoz képest legalább 30 napos eltérés tekintendő. Ilyen esetben mindkét felet megilleti az elállás joga, az előrendelés során már megfizetett vételár Vásárló részére történő haladéktalan visszafizetése mellett.

4.6.7. A kárveszély viselése a Vásárlóra a Termék átvételével száll át. Amennyiben a Terméket a Vásárló neki felróható okból nem veszi át, a kárveszély viselése a Termék a második alkalommal történt kiszállítása napján a Vásárlóra átszáll. Amennyiben a Vásárló a Termék átvételével neki felróhatóan késedelembe esik és az átvételre kitűzött póthatáridő is neki felróhatóan eredménytelenül telt el, a Szolgáltató jogosult a Terméket harmadik személy részére, a Vásárló költségére értékesíteni.

4.6.8. Amennyiben a Vásárló a vásárlás időpontjában vállalkozás, úgy a Termék kizárólag a vállalkozás képviseletére jogosult személy részére vagy ügyvéd által ellenjegyzett, illetve közokiratba foglalt meghatalmazással igazolt személy részére kerül átadásra. Ugyanez a rendelkezés irányadó arra is, ha a Vásárló a vásárlás időpontjában fogyasztó. A Termék átadásához minden esetben szükséges, hogy az átvevő személyazonosító igazolványának és lakcímigazolványának bemutatása.

5. ELÁLLÁSI JOG

5.1. Elállási jog fogyasztói szerződés esetén.

5.1.1. A fogyasztót indokolás nélküli elállási jog illeti meg termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 • a terméknek, több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
 • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 • ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül. A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

5.1.2. Tekintettel arra, hogy a jelen ÁSZF alapján a szerződés megkötésére a fogyasztó tesz ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

5.1.3. Ha a fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni –postai levélküldeményben vagy elektronikus úton küldött levél útján – a jelen ÁSZF bevezető rendelkezéseiben feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére, továbbá ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a Honlapon található „Elállási nyilatkozat” nevű dokumentumot is. Ez utóbbi esetben a Szolgáltató haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a az itt meghatározott módon és időben gyakorolta.

5.1.4. Ha a fogyasztó elállt a jelen ÁSZF alapján megkötött szerződéstől, köteles a Terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy (14) napon belül, teljes egészében (azaz a tartozékokkal, alkotórészekkel és teljes dokumentációval együtt), sértetlenül, tisztán, az eredeti csomagolásában (ha lehetséges) és olyan állapotban és értékben köteles visszaküldeni a Szolgáltató részére, amilyenben a terméket megkapta. Fogyasztási termékekre (pl. kozmetikai cikkek) vonatkozó adásvételi szerződéstől csak akkor lehet elállni, ha az adott fogyasztási cikk sértetlen, nem volt használva és az eredeti csomagolásban található. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt a Szolgáltató részére elküldi. A fogyasztót terheli a Termék visszaküldésének közvetlen költsége. A Szolgáltató nem vállalja sem a Termék visszaszállítását, sem a visszaszállítás költségeinek megfizetését. A Szolgáltató az utánvéttel visszaküldött csomagot nem veszi át.

5.1.5. A fogyasztó a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

5.1.6. Ha a fogyasztó a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően elállt a Szolgáltatóval megkötött szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy (14) napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A visszatérítés a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon történik. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a visszatérítés összegét, amíg a fogyasztó a Terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

5.1.7. A Szolgáltató késedelme esetén a fogyasztó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni. A fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

5.1.8. A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállás jogát különösen

 • a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.
 • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével.

5.1.9. A Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben a megrendelt Termék mellett ajándék termék került a részére kiszállításra, hogy arra vonatkozóan a Szolgáltató és a Vásárló között, a kézbesítés napjával ajándékozási szerződés jött létre. Az elállás az ajándékozási szerződést is felbontja, így a Vásárló az ajándékot teljes egészében (annak alkotórészeit, tartozékait és dokumentációját) köteles a Szolgáltató részére a Termék visszaküldésével egyidejűleg visszaküldeni, ellenkező esetben köteles a Szolgáltató részére az ajándék értékét megtéríteni a Szolgáltató erre vonatkozóan kiállított számlája alapján.

5.1.10. A Szolgáltató elállhat a szerződéstől a visszaigazoló elektronikus levél megküldését követően is, ha a Vásárló megszegi a kedvezményt adó vagy egyéb kupon felhasználásának feltételeit.

5.2. Elállási jog nem fogyasztói szerződés (vállalkozás) esetén

5.2.1. Vállalkozás a Szolgáltatóval létrejött szerződéstől csak a Szolgáltató szerződésszegése esetén állhat el a Ptk. rendelkezései szerint.

6. SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS

6.1. Kellékszavatosság

6.1.1. A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés keretében vásárolt, nem használt termék vásárlása esetén Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 (két) éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. A 2 (két) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Vásárló érvényesíteni már nem tudja. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 (egy) éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

6.1.2. Használt termékek esetén a Vásárló csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Használt termék esetében a Szolgáltató 1 (egy) év szavatosságot vállal, azaz a Vásárló 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényét Ha a használt termék hibás és erről a fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.

6.1.3. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vásárló a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik.

6.1.4. Kellékszavatossági igénye alapján a Vásárló választása szerint

 • kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne; vagy
 • az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

6.1.5. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős. Fogyasztói szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. Fogyasztói szerződés esetén szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Ilyen esetben elegendő a hiba közlésén túl annak igazolása (számla vagy a számla másolatának bemutatása), hogy a Terméket a Vásárló a Szolgáltatótól vásárolta.

6.1.6. Nem terheli kellékszavatossági és termékszavatossági kötelezettség a Szolgáltatót akkor, ha a Vásárló, a Termék hibájáról a vásárlást megelőzően tudott és ennek ellenére kötött szerződést, illetve, ha a Termék hibáját a Vásárló maga okozta.

6.1.7. Amennyiben a Termék szavatosság körében történt kijavítását követően a kijavított Terméket a Vásárló felhívásra nem veszi át, úgy a Szolgáltató jogosult bruttó 300.- (háromszáz) Ft/nap tárolási díj felszámítására. Amennyiben a tárolás időtartama a 90 napot meghaladja vagy a tárolási díj összege a Termék vételárát elérte, úgy tekintendő, hogy a Vásárló a Termék tulajdonjogával felhagyott és a Szolgáltató jogosult a Terméket harmadik személy részére értékesíteni, valamint a befolyt vételárat a követelésébe beszámítani.

6.2. Termékszavatosság

6.2.1. A Szolgáltató által a fogyasztónak eladott Termék hibája esetén a fogyasztó követelheti a Szolgáltatótól, hogy a Termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a Terméket cserélje ki. A Termék akkor hibás, ha nem felel meg a Terméknek a Szolgáltató által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a Szolgáltató által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

6.2.2. A Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania. Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó/Szolgáltató általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

6.2.3. A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

6.2.4. A Szolgáltató mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

 • a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
 • a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
 • a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

6.3. Jótállás

6.3.1. A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben jótállást nem vállal. Amennyiben a Szolgáltató jogszabály alapján valamely Termékre vonatkozóan jótállásra köteles, úgy erről a Vásárlót a Honlapon tájékoztatja és a jótállás időtartama alatt a jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól a Szolgáltató, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

6.3.2. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a Szolgáltató jogszabályban foglalt jótállási kötelezettségének a Vásárló felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

6.3.3. Amennyiben a Szolgáltatót az általa értékesített Termére vonatkozóan jótállási kötelezettség terheli, úgy köteles a Vásárló részére a Termék kiszállításával egyidejűleg a jótállási jegyet is átadni.

7. A DIGITÁLIS ADATTARTALOM MŰKÖDÉSE, MŰSZAKI VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK, HARDVERREL ÉS SZOFTVERREL VALÓ KOMPATIBILITÁS

7.1. A Szolgáltató éves átlagban a Honlap 95%-os (kilencvenöt százalékos) rendelkezésre állását biztosítja. A rendelkezésre állás mérése szempontjából nem tekinthető kiesésnek a legfeljebb 1 (egy) munkanap időtartamú tervezett karbantartás, feltéve, hogy annak időpontjáról és várható időtartamáról Szolgáltató előre értesítette Vásárlót a Honlapon. A Honlap mindenfajta böngésző szoftverrel és operációs rendszerrel együttműködik. A Honlap kommunikációja HTTP protokollon keresztül történik. A Honlapon keresztül történő kommunikáció nem titkosított, kivéve a személyes adatokat igénylő oldalakat, amely https protokollal van ellátva. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy indokolt esetben, bármely funkció elérhetőségét időlegesen valamennyi Vásárló vonatkozásában – ideértve különösen hálózati szegmens, becenév, e-mail cím, stb. - felfüggessze, vagy a funkció biztosítását véglegesen megszüntesse.

7.2. A Szolgáltató nem vállal felelősséget arra az időtartamra, amely alatt nem volt elérhető az információs rendszerek meghibásodása vagy vis major helyzet miatt.

8. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

8.1.1. A Vásárló a Termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a jelen ÁSZF bevezető rendelkezéseiben feltüntetett elérhetőségek igénybevételével terjesztheti elő. A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet 5 (öt) évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz.

8.1.2. A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadja, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 (harminc) napon belül érdemben megválaszolja. A határidőbe a panasz átvételének napja nem számít be, illetve a panasz megválaszoltnak tekintendő a válasz postára adásának napján. A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

8.2.1. Békéltető Testület

Amennyiben a Szolgáltató és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltet Testülethez is.

A Békéltető Testületek elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület: Budapesti Békéltető Testület (székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, fax: +36-1-488-2186, telefon: +36-1-488-2131)

A Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki terméket vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy a termékkel kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

8.2.2. Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezzék a következő linken [https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show] keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján. https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Ennek kezdeményezéséhez a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztónak kell beregisztrálnia, kitölteni a vonatkozó kérelmet, majd elektronikusan beküldeni a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a földrajzi távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

8.2.3. Panasztétel a Fogyasztóvédelmi Hatóságnál

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (székhely: 1088 Budapest, József krt. 6., levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20., e-mail: nfh@nfh.hu, fax: +36-1-210-4677, telefon: +36-1-459-4800.

8.2.4. Közjegyzői, bírósági eljárás kezdeményezése

Fizetési meghagyásos eljárás a 2009. évi L. törvény, a fizetési meghagyásos eljárásról alapján. Peres eljárás kezdeményezése a 2016. évi CXXX. törvény, a polgári perrendtartásról alapján.

9. AZ ÁSZF EGYES RENDELKEZÉSEINEK ÉRVÉNYTELENSÉGE

9.1. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, az nem eredményezi sem a jelen ÁSZF egészének érvénytelenségét sem az érvénytelen rendelkezést tartalmazó ÁSZF alapján létrejött szerződés érvénytelenségét. Az ÁSZF érvénytelen rendelkezése helyett a szabályozás tárgyát tekintve oda vonatkozó jogszabály rendelkezései az irányadók. Az ÁSZF érvényes és hatályban maradt rendelkezéseit úgy kell értelmezni, ahogy az a Szolgáltató és a Vásárló ügyleti akaratának leginkább megfelel.

9.2. A Szolgáltató az elvárható legrövidebb időn belül kötele az érvénytelen rendelkezést érvényes rendelkezéssel helyettesíteni és az az ÁSZF-be inkorporálva a Honlapon közzétenni.

10. AZ ÁSZF HATÁLYA ÉS EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

10.1. Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja: 2019. október 24.

10.2. A Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók Honlap felületén történő egyidejű tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A Szolgáltató köteles a Honlapon a Vásárló figyelmét az ÁSZF változásának tényére külön felhívni. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően szabályosan leadott megrendelésekre kell alkalmazni. Az ÁSZF módosításának hatályba lépését megelőzően leadott és még nem teljesített megrendelésekre a megrendelés leadásának napján hatályban volt ÁSZF rendelkezései az irányadók